Na podstawie informacji otrzymanej od Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej uprzejmie informujemy, że uruchomienie tegorocznej edycji programu SME Fund planowane jest nadzień 23 stycznia 2023 roku. Od tego dnia polskie MŚP będą mogły wnioskować o dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Uruchomienie pozostałych rodzajów bonów dostępnych dla polskich przedsiębiorców nastąpi w późniejszym terminie, zgodnie z komunikatem, który zostanie opublikowany przez organizatora programu. Na dzień 31 stycznia zaplanowane jest webinariumpoświęcone tematyce tegorocznej edycji programu, na które już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych w imieniu jego organizatora (EUIPO). Szczegółowe informacje na temat samego programu oraz webinarium powinny niebawem pojawić się na stronie internetowej EUIPO.

Przypominamy, że dofinansowanie w ramach programu SME Fund obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Program jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających swoją siedzibę na terytorium państw członkowskich UE. Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dodatkowe informacje dla beneficjentów zeszłorocznej edycji programu (SME Fund 2022), które mogą być pomocne w procesie wykorzystania otrzymanych bonów

W sytuacji, gdy firma złożyła wniosek o udział w programie SME Fund 2022 i otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania, może złożyć wniosek o ochronę znaku towarowego/rejestrację wzoru przemysłowego/udzielenie ochrony patentowej do wybranego urzędu patentowego/ urzędu ds. ochrony własności intelektualnej na poziomie krajowym/unii europejskiej/międzynarodowym. Podmiot składający będzie miał 4 miesiące na aktywację bonu (lub nawet 6, jeśli wystąpi o przedłużenie jego ważności), licząc od daty przyznania dofinansowania. Poprzez aktywację należy rozumieć złożenie wniosku o częściowy zwrot poniesionych kosztów związanych z opłatami zgłoszeniowymi.

Od momentu złożenia wniosku o zwrot kosztów związanych z opłatami zgłoszeniowymi (jednoznaczny z aktywacją bonu), MŚP będzie miało dodatkowe 6 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot kolejnych opłat wynikających z procedury udzielania praw wyłącznych dla danego przedmiotu własności przemysłowej. W przypadku BONU 1 okres ten wynosi dodatkowo maksymalnie 6 miesięcy, a w przypadku BONU 2 maksymalnie 12 miesięcy. Jest to tak zwany „okres realizacji” bonów. W tym czasie można również wnioskować o zwrot części poniesionych kosztów za kolejne zgłoszenia.

Innymi słowy: jeśli MŚP zdecyduje się na maksymalne wykorzystanie ograniczeń czasowych, na przykładzie BONU 1 będzie miało do 12 miesięcy od powiadomienia o decyzji o przyznaniu dofinansowania na składanie wniosków o częściowy zwrot wartości poniesionych opłat: 6 miesięcy (jest to tzw. okres aktywacji) na złożenie wniosku o pierwszy zwrot (4 początkowe + 2 jeśli złoży oddzielny wniosek o przedłużenie tego okresu) + 6 miesięcy na składanie kolejnych wniosków o zwrot (jest to tzw. okres realizacji).

Dodatkowo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które z opłat wymaganych w procedurze krajowej można zaliczyć na poczet kosztów kwalifikowanych, poniżej prezentujemy listę opłat objętych dofinansowaniem dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:

Dla zgłoszeń znaków towarowych:

opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,

opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,

opłata za 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),

opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,

opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo.

Dla rejestracji wzorów przemysłowych:

opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,

opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,

opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,

opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.

Dla zgłoszeń wynalazków:

opłata za zgłoszenie,

opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,

opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,

opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,

opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),

opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,

w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

Warto pamiętać, że zwrot opłat kwalifikowanych, wyszczególnionych powyżej, dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń.

Podobne wpisy