PROJEKT „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2”

Projekt realizowany przez Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. na podstawie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

W dniu 1 stycznia 2023 roku Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu: GRANTINO Kancelaria Konsultingowa. Kancelaria Prawno-Patentowa Dariusz Dąbek, rozpoczęli realizację projektu pn. „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 754 375,00 zł, z czego dofinansowanie z funduszy środków europejskich stanowi 641 218,75 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 75 437,50 zł.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 2 szkołach zawodowych (ZSE im. M. Kopernika i ZSE na ul. Langiewicza) zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości poprzez współpracę z doświadczonymi pracodawcami z ww. obszaru i podniesienie kompetencji 32 (27 K) uczniów, zgodnie z 4 etapami weryfikacji osiągania kompetencji, w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

Realizacja ww. celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego. Uczestnikom Projektu ułatwione zostanie wejście na rynek pracy poprzez płatne staże, uzyskanie poszukiwanych kompetencji na rynku pracy (cyfrowych i miękkich) i doradztwo zawodowe. Szkołom zawodowym z terenu Kielc zapewnione będzie trwałe podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie w środki i materiały dydaktyczne.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Zakres interwencji obejmuje lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie 3, 4 i 5 z dwóch szkół zawodowych zlokalizowanych 

w Kielcach, tj. ZSE im. Mikołaja Kopernika oraz ZSE w Kielcach, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości zainteresowani uczestnictwem w projekcie, zwiększeniem swoich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, odbyciem staży u pracodawcy.

W ramach projektu oferowane będą formy wsparcia:

  • Staże zawodowe realizowane u pracodawców w wymiarze 300 godzin w okresie wakacyjnym (2 miesiące po 150 godzin). Uczestnicy projektu w ramach umów stażowych otrzymają wsparcie opiekuna, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu – (40 osób, w tym 34 kobiety).
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 6 godzin na uczestnika projektu, obejmujące zagadnienia takie jak bilans zasobów i kompetencji, rynek pracy i edukacji, autoprezentacja, CV i list motywacyjny, tworzenie indywidualnego planu działań zawodowych – (40 osób, w tym 34 kobiety).
  • Certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów. Szkolenia będą składały się z 2 modułów obejmujących obsługę programów księgowych Symfonia Finanse i Księgowość (dawniej SAGE Symfonia Finanse i Księgowość) (32 godziny), oraz e-podręczniki/e-zasoby (8 godzin). Każdy z modułów będzie kończył się egzaminem. Zajęcia będą odbywały się w weekendy w wymiarze po 8 godzin dziennie – (40 osób, w tym 34 kobiety).
  • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich  takich jak praca w zespole, twórcze i kreatywne myślenie, autoprezentacja. Szkolenie będzie odbywało się w systemie weekendowym po 8 godzin dziennie i będzie obejmowało łącznie 24 godziny – (40 osób, w tym 34 kobiety).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu !!!

________________________________________

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU:

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 15,

25-394 Kielce

tel. 607 033 240

e-mail: rekrutacja@biurex.pl

Podobne wpisy