Już w lutym 2023 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu Projekty modułowe w ramach nowego Programu FENG na lata 2021-2027.

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.:

 1. moduły obligatoryjne: moduł B+R i/lub wdrożenie innowacji,
 2. moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje pracowników i kadry zarządzającej.

Wsparcie będzie udzielane zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Wnioski przez przedsiębiorstwa MŚP i konsorcja MŚP będą składane do PARP, a przedsiębiorstwa duże i konsorcja dużych przedsiębiorstw, MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych będą składać wnioski do NCBiR.

Dopuszczalne są projekty linearne i nielinearne.

Podstawowe warunki modułów obligatoryjnych:

Moduł B+R

W ramach tego modułu, Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również̇ z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych. W ramach projektu dopuszczalna jest wielokrotna realizacja niektórych etapów badań i prac rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów możliwych do komercjalizacji. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków.

 1. Obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwa wynosi 1 mln zł, dla MŚP bez limitu.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

Na badania przemysłowe:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 70%-80% kosztów kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa: 60%-75% kosztów kwalifikowanych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa: 50%-65% kosztów kwalifikowanych.

Na prace rozwojowe:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 45-60% kosztów kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa: 35%-50% kosztów kwalifikowanych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa: 25%-40% kosztów kwalifikowanych.
 • Prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu B+R.
 • Efektem projektu ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania, tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dot. produkcji wyrobów lub usług (dawniej innowacja procesowa) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna.

Moduł Wdrożenie innowacji

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże mogą ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez nich samodzielnie lub na ich zlecenie bądź zakupionych przez nich, mających na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Prace B+R, o których mowa powyżej, mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Dodatkowe warunki:

 1. Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 2. Dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) lub pomoc de minimis.
 3. Forma wsparcia: dotacja warunkowa[1], tj. po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia przedsiębiorca jest zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji (ale możliwe rozłożenie na raty).

Moduł – Infrastruktura B+R 

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać́ finansowanie inwestycji w infrastrukturę̨ niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Agenda badawcza może być dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub zrealizowana w całości z innych środków. 

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna, dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) lub pomoc de minimis (85% tbc).

Moduł – Kompetencje 

Realizacja prac B+R, wdrażanie ich wyników oraz wprowadzanie innowacji jest możliwe, gdy pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwa posiadają̨ odpowiednie umiejętności. Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji przez uprawniony do tego podmiot lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji (również̇ w ramach dedykowanych konkursów), w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarzadzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, uprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu. 

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna, dofinansowanie będzie stanowić pomoc publiczną na szkolenia (co do zasady 50% intensywności dofinansowania, z możliwością zwiększenia jej o 10% lub 20% w określonych prawem przypadkach, 50%, +10% dla średnich firm i +20% dla małych firm, +10% dla szkoleń dla osób z niepełnosprawnością lub w szczególnie trudnej sytuacji) lub pomoc de minimis (85% tbc).

Moduł – Zazielenienie przedsiębiorstw

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę̨ myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż̇ po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Moduł obejmuje wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (Product Environmental Footprint (PEF), Life-Cycle Assessment (LCA), weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification (ETV) oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw. Realizowane inwestycje powinno wykazywać́ istotny wkład w realizację celów środowiskowych. 

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna, dofinansowanie będzie: pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (poziom dofinansowania 35% z premią za lokalizację od 5 do 15%, z premią dla małych firm 20% a dla średnich 10%, maksymalnie 70%), pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną (poziom dofinansowania 30% z premią za lokalizację od 5 do 15%, z premią dla małych firm 20% a dla średnich 10%, maksymalnie 65%); pomoc inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (poziom dofinansowania 45% z premią za lokalizację od 5 do 15%, z premią dla małych firm 20% a dla średnich 10%, maksymalnie 80%); pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (poziom dofinansowania 30% lub 45% z premią za lokalizację od 5 do 15%, z premią dla małych firm 20% a dla średnich 10%, maksymalnie 80%); pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy itp. (poziom dofinansowania 45% z premią za lokalizację od 5 do 15%, z premią dla małych firm 20% a dla średnich 10%, maksymalnie 80%); pomoc na badania środowiska (50%, +10% dla średnich firm i +20% dla małych firm) lub pomoc de minimis (85% tbc).

Moduł – Cyfryzacja 

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Wsparcie przeznaczone będzie również̇ na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań́ cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą̨ natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna, dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) lub pomoc de minimis (85% tbc).

Moduł – Internacjonalizacja 

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona. Limit kosztów na wydatki w w/w module będzie określony w kryteriach wyboru projektów. 

Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna, dofinansowanie będzie stanowić pomoc na udział w targach (50% tbc) lub pomoc de minimis (85% – mikro-przedsiębiorca, 75% – mały przedsiębiorca, 60% – średni przedsiębiorca tbc).

Termin naboru będzie ciągły, z miesięcznymi rundami w celu oceny złożonych wniosków.

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2022 – 2027 DLA POLSKI

Mapa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie mapy pomocy regionalnej nie ma obecnie możliwości udzielenia pomocy projektom zlokalizowanym w mieście stołecznym Warszawa i powiatach ościennych (obszar wskazany na poniższej mapie województwa mazowieckiego z intensywnością 0%).

Mapa ma zastosowanie dla umów o dofinansowanie zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przedstawione na mapie Polski wielkości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczą maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Wielkości te w odniesieniu do trzech województw nie są jednolite dla wszystkich ich podregionów i gmin:

 • Województwo Mazowieckie – intensywność wsparcia od 0% do 50%, w zależności od podregionu lub gminy zobrazowaliśmy na mapie
 • Województwo Wielkopolskie – intensywność wsparcia od 15% do 25%, w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy zobrazowaliśmy na mapie.
 • Województwo Dolnośląskie – intensywność wsparcia:
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 20%,
  • na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. – 15%,
  • w pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego – 25%.

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

POMOC DE MINIMIS

Bardzo często w ogłoszeniu konkursu znajduje się informacja, że dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. Co to oznacza dla firmy starającej się o dotację? Po pierwsze pomoc de minimis jest limitowana i wynosi 200 tys. euro na okres 3 lat, przy czym bierzemy pod uwagę okres bieżący oraz 2 ostatnie lata kalendarzowe (np. sprawdzając pomoc de minimis 1 grudnia 2022 roku weryfikujemy pomoc za rok: 2020, 2021 i okres od 01.01.2022 do 1.12.2022). Jak sprawdzić czy kiedykolwiek nasza firma otrzymała pomoc de minimis?

Najpierw warto sięgnąć po informacje ze strony SUDOP. Po wpisaniu numeru NiP i wybraniu odpowiednich opcji (pomoc de minimis + tylko 3 lata wstecz) wyświetli się cała pomoc udzielona w zadanym okresie. Warto jednocześnie odszukać wszelkie zaświadczenia związane z uzyskaną pomocą de minimis, ponieważ w bazie SUDOP także zdarzają się błędy lub korekty, stąd niekiedy może być konieczne skontaktowanie się z instytucją udzielającą taką pomoc. Co może być pomocą de minimis? Najczęściej będą to: gwarancje bankowe, zwolnienie z podatku, dotacja na szkolenie pracowników, czy dofinansowanie z Urzędu Pracy. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis jest przekazywane najczęściej z umową o udzielenie wsparcia.

Warto pamiętać, że limit 200 tys. euro dotyczy tzw. „jednego przedsiębiorstwa”, a zatem firmy ubiegającej się o dotację i wszystkich powiązanych z nią kapitałowo przedsiębiorstw. Kolejno przy założeniu, że nasza firma otrzymała już pomoc de minimis na poziomie np. 156 tys. euro, wiemy, że w danym konkursie, gdzie dotacja stanowi pomoc de minimis możemy ubiegać się maksymalnie o nie więcej niż 44 tys. euro, czyli ok. 200 tys. zł. Ponadto, pomoc de minimis jest przyznawana w dniu podpisania umowy, więc jeżeli składamy wniosek o dofinansowanie w grudniu danego roku ze świadomością, że na dzień składania wniosku nie posiadamy wolnego limitu, ale jednocześnie od stycznia kolejnego roku zostanie on zwolniony z uwagi na zmianę okresu branego pod uwagę, śmiało możemy aplikować o wsparcie.

OFERTA KANCELARII

GRANTINO Consulting Office is run by Mr. Dariusz Dąbek, who is a recognized authority on European funds, entrepreneurship and human resources development, working with a multitude of specialists in various disciplines (law, economics, management, technical sciences, psychology, etc.).

 • Właściciel posiada ponad 16 lat doświadczenia w zakresie pozyskiwania 
  and settlement of subsidies from European funds
 • The law firm has been on the market since 2016
 • The owner is a lawyer and patent attorney
 • On a daily basis, over a dozen specialists in complementary fields (law, finance, including repayable financing, economics, engineering) cooperate with the Law Firm, who also have experience in running a business
 • In the years 2013-2016, the owner was the Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development
 • Za swoją działalność właściciel otrzymał liczne nagrody, w tym tytuł Eurolidera roku 2009

Dariusz Dąbek jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht (Holandia). W roku 2020 uzyskał on uprawnienia rzecznika patentowego, wpisany jest na listę rzeczników patentowych przed Urząd Patentowy RP pod nr 3538. Posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W roku 2014 ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W ramach konkursu dla Projektów modułowych FENG Kancelaria oferuje:

– kompleksową pomoc w opracowaniu projektu i wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami od strony formalnoprawnej, ekonomiczno-finansowej, w tym przeprowadzenie przez procedurę konkursową (FAZA APLIKACYJNA)

– kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia finansowego projektu, sprawozdawczości, procedur udzielania zamówień publicznych (FAZA REALIZACYJNA)

Cennik usług w FAZIE APLIKACYJNEJ zależny jest wielkości przedsięwzięcia i zakresu projektu (liczby wybranych modułów)


[1] Kwota dotacji ramach dotacji warunkowej miałaby zostać podzielona na dwie części:

 1. część bezzwrotną obejmującą 50% całkowitej kwoty dofinansowania ORAZ
 2. 50% części zwrotnej, podlegającej częściowemu lub całkowitemu (10-100%) zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków (zależnie od wskaźnika „R” dla projektu, liczonego dla 48 miesięcy po zakończeniu realizacji modułu wdrożeniowego). Wskaźnik „R” odzwierciedlać będzie relację wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji wdrożenia („P”) do poziomu przyznanej dotacji warunkowej „N”).

R = (P/N * 100%) – 100%

Zaproponowane obecnie progi wskaźnika „R” kształtują się następująco:

a. „R” < 10% -> beneficjent oddaje 100% części „zwrotnej”

b. „R” w przedziale od 10% do 50% -> beneficjent oddaje 80% części „zwrotnej”

c. „R” w przedziale od 50 % do 100 % -> beneficjent oddaje 60% części „zwrotnej”

d. „R” w przedziale od 100% do 150% -> beneficjent oddaje 40 % części „zwrotnej”

e. „R” w przedziale od 150% do 200 % -> beneficjent oddaje 20 % części „zwrotnej”

f. „R” w przedziale od 200 % -> beneficjent oddaje 10 % części „zwrotnej”.

Similar Posts