OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria specjalizuje się także w ochronie własności intelektualnej. Właściciel Kancelarii, pan Dariusz Dąbek, jest rzecznikiem patentowym uprawnionym do działania przez Urzędem Patentowym RP i zawodowym pełnomocnikiem uprawnionym do działania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Kancelaria współpracuje także z jego odpowiednikami w kilkudziesięciu państwach na całym świecie (w przypadku konieczności działania przed innymi urzędami zagranicznymi).

 

Kilka słów na wstępie …

Na wstępie warto wyjaśnić, że własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. W gospodarce opartej na wiedzy własność intelektualna jest jednym z głównych czynników pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Z drugiej strony, brak ochrony w zakresie własności intelektualnej może spowodować nieodwracalne szkody. Natomiast zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych naruszeń takiego prawa. Niezależnie od korzyści płynących z budowy pozycji rynkowej, ochrona praw własności intelektualnej zapewnia również istotne korzyści podatkowe: 

  • prawa własności intelektualnej, będące niematerialnymi składnikami majątku, mogą być przedmiotem amortyzacji i stąd obniżają zyski podlegające opodatkowaniu;
  • licencjonowanie może być źródłem przychodów; może również stanowić instrument generowania kosztów.

Zaskakujące jest, zważywszy na korzyści z tego płynące, jak stosunkowo niewielu przedsiębiorców wykorzystuje w swojej działalności prawa własności intelektualnej. Zagadnienia własności intelektualnej w Polsce zostały uregulowane przez dwa zasadnicze akty prawne: ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawę Prawo własności przemysłowej.

 
  • Z NAMI ZREALIZUJESZ SWOJE ASPIRACJE ZAWODOWE
  • Z NAMI UREALNISZ SWOJE MARZENIA
  • Z NAMI OSIĄGNIESZ SWÓJ CEL