Dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” PARP ogłosiła nową edycję konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest 9,35 mln euro. Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. Program finansowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości Innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim:

  • zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń),
  • koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów lub przystani),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup usług doradczych,
  • wydatki na prace rozwojowe.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Dzięki minionej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” podpisano 21 umów o dofinansowanie, na kwotę prawie 53 mln zł. Wśród tych, znajdują się projekty dotyczące farm wiatrowych na morzu, a także te związane z rozwijaniem technologii, które wpływają np. na oczyszczalnie ścieków oraz sposoby oczyszczania i uzdatniania wody.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków, uruchomionego w pierwszym dniu naboru.

Podobne wpisy