Inicjatywa „Ideas Powered for business” Fundusz dla MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu kosztów.

Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Od dnia 10 stycznia 2022 roku ruszyła możliwość składania wniosków o udział w programie! 

Można uzyskać  do 2250 euro wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zarządzanie własnością intelektualną firmy i jej ochronę. Dofinansowanie obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a nawet z uzyskaniem ochrony patentowej. Wnioski można składać elektronicznie do 16 grudnia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej EUIPO.

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

Fundusz dla MŚP to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Istnieją dwa rodzaje bonów. Zależą one od rodzaju dokonywanej czynności:

Bon 1 – 1 500 EUR

Do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru.

Bon 2 – 750 EUR

Do wykorzystania na opłaty patentowe.

Aby skorzystać z Funduszu dla MŚP należy:

 1. Zarejestrować się, a następnie zalogować się na swoje Konto funduszu dla MŚP oraz wysłać formularz wniosku o przyznanie dotacji.
 2. Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon(y)*. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej.
 3. Aby otrzymać zwrot kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną należy wystąpić o zwrot kosztów po ich uprzednim zapłaceniu, używając formularza, który znajduje się na indywidualnym Koncie funduszu dla MŚP.

*Uwaga: Bony są ważne przez 4 miesiące od chwili otrzymania dotacji. W razie potrzeby w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego 4-miesięcznego okresu można uzyskać ich przedłużenie o kolejne 2 miesiące. W tym okresie wnioskodawca może wystąpić o działania związane z własnością intelektualną, opłacić je, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości, czyli aktywować bon(y)

Należy zwracać uwagę na okres ważności bonów.

Po aktywacji bonu(bonów) następuje tzw. okres realizacji, podczas którego wnioskodawca może występować o następne czynności i ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów. Okres ten to:

 • 6 miesięcy dla bonu 1
 • 12 miesięcy dla bonu 2

W każdym przypadku po „okresie realizacji” wnioskodawcy przysługuje dodatkowy okres do 30 dni, podczas którego może wystąpić o zwrot kosztów.

Czynności, o które może ubiegać się wnioskodawca

Edycja funduszu dla MŚP na 2022 r. obejmuje kilka czynności, które w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa pomagają wnioskodawcom wdrażać strategie dotyczące aktywów własności intelektualnej.Znaki towarowe i wzory

Wybrany poziom ochrony (krajowy, regionalny lub unijny) będzie zależał od przyjętej strategii biznesowej i planów rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku braku pewności, o jaką ochronę należy się ubiegać lub na jakim poziomie terytorialnym powinna ona być, pomocna może się okazać usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) lub bezpłatna konsultacja (świadczona pro bono) na temat praw własności intelektualnej.

 • 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór na poziomie Unii Europejskiej 
  Można ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE. Rejestracji do tego rodzaju ochrony należy dokonać za pośrednictwem EUIPO.
 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie krajowym i regionalnym
  Można ubiegać o zwrot 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym. Rejestracji do tego typu ochrony należy dokonać bezpośrednio w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (w przypadku ochrony na poziomie regionalnym obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg).
 • 50% zwrot opłat za znak towarowy i wzór poza UE
  Można ubiegać się o zwrot 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia. Wnioski o ten rodzaj ochrony należy składać do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Patenty

 • Zwrot 50% opłat patentowych na poziomie krajowym
  Można ubiegać się o zwrot 50% wstępnych kosztów przyznania patentu (np. zgłoszenia, wyszukiwania i badania), dotacji i opłat za publikację na poziomie krajowym. Rejestracji do tego typu ochrony należy dokonać bezpośrednio w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej.

Szczegółowe informacje na temat limitów i opłat znajdują się w zaproszeniu do składania wniosków i właściwych załącznikach.Urząd ds. własności intelektualnej oferuje też własną usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej, która nie jest objęta Funduszem dla MSP. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Przed złożeniem wniosku:

Proces składania wniosku jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymienione poniżej dokumenty. Muszą one być w formacie PDF (akceptujemy papierowe wersje dokumentów zeskanowane w formacie PDF). Każdy z przedłożonych dokumentów musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem. Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa (przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju (przykłady) oraz kod BIC/SWIFT. Należy przestawić zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy. Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT, KANCELARIA CHĘTNIE POMOŻE W ZŁOŻENIU WNIOSKÓW.

Podobne wpisy