Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).

Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe.

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy: 

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP: 

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; email: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl ) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. 

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP. 

Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku
z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, ani też nie wydaje świadectw ochronnych „ na drugi 10-letni okres ochronny”.

Mając powyższe na uwadze, Urząd Patentowy RP wszystkim zgłaszającym oraz ich pełnomocnikom zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W celu zapobieżenia wyłudzeniom środków pieniężnych w grudniu 2021 r. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci opatrywania wydawanych przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego kodem QR pozwalającym na zweryfikowanie autentyczności korespondencji.

Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy RP współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.

Prosimy Państwa o wzmożoną czujność, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.

Podobne wpisy